bismillah
doaku.asia

Zikir Pagi dan Sore

Zikir Pagi dan Sore

Kami terjaga (di pagi hari) dalam fithrah Islam, dan kalimat ikhlas dan dalam agama Nabi kami, Muhammad saw., dan dalam millah (ajaran) bapak kami Ibrahim yang hanif (lurus) sedang dia bukan seorang musyrik.

----------
Dari Ubay bin Ka'ab ra. berkata, "Ketika pagi hari Rasulullah saw. mengajarkan kepada kami untuk membaca: asbahna 'ala fithratil islam ... dan ketika sore hari juga dengan doa yang sama." [HR. Abdullah bin Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam Zawa]


Zikir Pagi dan Sore

Zikir Pagi dan Sore

Sesungguhnya kami terjaga (di pagi hari) dengan (kesadaran bahwa) kerajaan (bumi dan segala isinya) ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, tiada Rabb selain Dia dan kepada-Nya kami akan dibangkitkan.

----------
Dari Abu Hurairah ra: "Rasulullah saw. di pagi hari selalu membaca: asbahna wa-asbahal mulku liIIah dan ketika sore berkata: amsaina wa-amsal mulku lillah." [HR. Ibnu Sunni dan AI-Bazzar]


Doa Nabi Yunus: Agar diselamatkan dari kedukaan

Doa Nabi Yunus: Agar diselamatkan dari kedukaan

"Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim". [Surat Al-Anbiyaa [21] Ayat 87]


Doa Nabi Yusuf: Agar diberi Perlindungan dan Pemeliharaan

Doa Nabi Yusuf: Agar diberi Perlindungan dan Pemeliharaan

"Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh". [QS Yusuf [12] Ayat 33]


Doa Nabi Ibrahim: Menghadapi Kaum dan Orangtuanya

Doa Nabi Ibrahim: Menghadapi Kaum dan Orangtuanya

"Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali". "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". [QS Al-Mumtahanah [60] Ayat 4-5]