bismillah
doaku.asia

Zikir Pagi dan Sore

Zikir Pagi dan Sore

Sesungguhnya kami terjaga (di pagi hari) dengan (kesadaran bahwa) kerajaan (bumi dan segala isinya) ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, tiada Rabb selain Dia dan kepada-Nya kami akan dibangkitkan.

----------
Dari Abu Hurairah ra: "Rasulullah saw. di pagi hari selalu membaca: asbahna wa-asbahal mulku liIIah dan ketika sore berkata: amsaina wa-amsal mulku lillah." [HR. Ibnu Sunni dan AI-Bazzar]


Zikir Pagi dan Sore

Zikir Pagi dan Sore

Kami terjaga (di pagi hari) dalam fithrah Islam, dan kalimat ikhlas dan dalam agama Nabi kami, Muhammad saw., dan dalam millah (ajaran) bapak kami Ibrahim yang hanif (lurus) sedang dia bukan seorang musyrik.

----------
Dari Ubay bin Ka'ab ra. berkata, "Ketika pagi hari Rasulullah saw. mengajarkan kepada kami untuk membaca: asbahna 'ala fithratil islam ... dan ketika sore hari juga dengan doa yang sama." [HR. Abdullah bin Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam Zawa]